Instalacja gazowa w budynkach a DETEKCJA – Wymagania Prawne

Informujemy

W Państwa urządzeniach technologiczno-grzewczych wykorzystywany jest gaz ziemny metan (CH4). Nawet dobrze zaprojektowana i utrzymana instalacja gazowa niesie za sobą ryzyko ulatniania się gazu przez różnego rodzaju nieszczelności, które mogą doprowadzić do powstania zagrożenia wybuchem gazu.

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych umożliwiają stacjonarne systemy detekcji gazu które szczególnie zalecane są do stosowania w :

Uwaga:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U. Nr 75 § 158 ppkt 5,

„Urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu należy stosować w tych pomieszczeniach, w których łączna nominalna moc cieplna zainstalowanych urządzeń gazowych jest większa niż 60 kW.”

Rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków i innych obiektów budowlanych Dz.U. 2006 nr 80, poz. 563,

Roz.1, § 2.1.,ppkt.7

„urządzenia przeciwpożarowe – rozumie się przez to … urządzenia zabezpieczające przed wybuchem” W myśl rozporządzenia system detekcji gazów wybuchowych należy traktować jako „urządzenie przeciwpożarowe”

Roz.1, §3, ppkt.1-3

Nakazuje: przeprowadzenie prób działania potwierdzających prawidłowość funkcjonowania oraz przeprowadzenie przeglądów technicznych i konserwacji zgodnie z DTR „urządzenia” nie rzadziej niż raz w roku.

Roz.2, § 4.2, ppkt.1

Właściciele, zarządzający lub użytkownicy obiektu są zobligowani do utrzymania „urządzeń” w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.